Stephen Sekula

Stephen Sekula at

From Fermilab on Twitter: ICYMI: How does Cherenkov radiation work? https://www.youtube.com/watch?v=Yjx0BSXa0Ks